REGULAMIN

Regulamin obowiązuje od 010.09.2023 r.

I Warunki ogólne

 1. Zajęcia organizuje Balance Studio Natalia Lagios, dalej Balance Studio, z siedzibą firmy przy ul. Moniuszki 1, 62-040 w Puszczykowie o nr NIP 7773117512, dla zarejestrowanych członków klubu, określanych dalej jako Kursant;
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Balance Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 4. Z zajęć organizowanych przez Balance Studio mogą korzystać dowolnie młodzież i osoby dorosłe, przy czym osoby niepełnoletnie powinny przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Dzieci młodsze (<14 roku życia) mogą uczestniczyć w zajęciach dedykowanych tej grupie wiekowej, czyli Pole Kids.
 5. Kursant wyraża zgodę, iż Balance Studio może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, chyba że zgłoszono inaczej.
 6. O wszelkich zmianach dotyczących płatności i/lub grafiku Kursant zostanie poinformowany mailowo, przez sms lub ustnie podczas zajęć.
 7. Balance Studio zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kursanta.

II Dokonywanie, odwoływanie rezerwacji, odrabianie zajęć i rezerwacje stałe

 1. Na wszystkie zajęcia w Balance Studio obowiązuje rezerwacja, liczba miejsc jest ograniczona.
 2. Rezerwacja zajęć wymaga wcześniejszej rejestracji w platformie rezerwacji, tworzonej przez fitssey i opłacenia wejścia/karnetu.
 3. Kursant z ważnym wejściem/karnetem, ma możliwość dowolnie rezerwować miejsce na zajęcia typu, który określa karnet, uwzględniając odpowiedni poziom zajęć.
 4. Preferowanym przez Balance Studio systemem pracy są stałe grupy, do których zapisać się można po kontakcie ze studio.
 5. W sytuacji gdy Kursant nie może przyjść na swoje zajęcia, może odwołać obecność poprzez swoje konto w platformie rezerwacji, jednak nie później niż 12 godzin przed planowanymi zajęciami.
 6. W przypadku odwołanej rezerwacji, Kursant może wykorzystać wejście na zajęciach z inną grupą, w dacie ważności karnetu. Po tym terminie, niewykorzystane wejście przepada.
 7. W przypadku nie odwołania rezerwacji na czas (12 godzin) wejście z karnetu przepada i nie podlega odrobieniu.

III Płatności i ważność karnetu

 1. Na wszystkie zajęcia w Balance Studio obowiązuje płatność z góry.
 2. Płatności za zajęcia można dokonać:
  1. W trakcie rejestracji lub po zalogowaniu w platformie rezerwacji Balance Studio, tworzonej przez fitssey, korzystając z Przelewy24.
  2. Przelewem na konto Balance Studio o nr 43 1160 2202 0000 0005 7596 4690, w formie przedpłaty w terminie do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
  3. Gotówką lub kartą bezpośrednio przed zajęciami (dotyczy stałych Kursantów).
 3. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać najpóźniej ostatniego dnia jego ważności.
 4. Cennik opublikowany jest w zakładce „cennik” na stronie internetowej www.balance-studio.pl
 5. Balance Studio ma prawo odwołać zajęcia w sposób zaplanowany, lub incydentalny (nie później niż 4 godziny przed ich rozpoczęciem) w następujących sytuacjach:
  1. Dni świąteczne.
  2. Planowany okres urlopowy.
  3. Choroba instruktora i brak możliwości zastępstwa.
  4. Zbyt niska frekwencja na dany termin (poniżej 4 osób).
 6. Balance Studio ma prawo odwołać zajęcia w sposób nagły w ściśle określonych sytuacjach:
  1. Nagła niedyspozycja instruktora i brak możliwości zrealizowania zastępstwa.
  2. Niemożliwe do przewidzenia awarie, uniemożliwiające bezpieczne i właściwe przeprowadzenie zajęć.
 7. Balance Studio nie ma prawa do nagłego odwoływania zajęć, bez wyraźnej przyczyny i zobowiązuje się do minimalizowania sytuacji dopuszczonych w punkcie siódmym tego rozdziału.
 8. W przypadku sytuacji wymienionych w punktach 6 i 7, karnet zostaje wydłużony o okres, umożliwiający zrealizowanie karnetu bez konieczności rezerwowania dodatkowych terminów, chyba że Kursant wyrazi chęć do skorzystania z zajęć w innym terminie w dacie ważności karnetu.
 9. Balance Studio ma prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 10. Data ważności karnetu nie zostaje wydłużona w przypadku nieodwołanych rezerwacji.
 11. Balance Studio dopuszcza zwrot pieniędzy za wykupione usługi przed datą rozpoczęcia ważności karnetu (nie dotyczy organizowanych przez Balance Studio warsztatów, na które obowiązuje osobny regulamin), jednak w trakcie trwania karnetu (umowy) nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, chyba że grupa została rozwiązana i nie ma możliwości wyboru innego terminu. Balance Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzemyślane zakupy.
 12. Balance Studio dopuszcza cesję karnetu w dowolnym momencie jego trwania, na warunkach ustalonych indywidualnie.
 13. Balance Studio dopuszcza zamrożenie na czas nieokreślony karnetu, który nie mógł zostać zrealizowany w terminie w określonych sytuacjach:
  1. Kontuzja, inny istotny uszczerbek na zdrowiu nie będący powszechną, często występującą chorobą.
  2. Zajęcia zostały odwołane przez Balance Studio, a karnet nie może być zrealizowany przez Kursanta w okresie występującym bezpośrednio po odwołanych zajęciach.
 14. Wszelkie inne problemy i niedogodności należy przedstawić w formie reklamacji. Reklamację składamy mailowo na adres: info@balance-studio.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 2 tygodniu.

V Udział w zajęciach, bezpieczeństwo i odpowiedzialność

 1. Kursant oświadcza, że jest świadomy swojego stanu zdrowia, który pozwala mu na bezpieczne korzystanie z wykupionych usług. Kursant przed zapisaniem się na zajęcia powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach, co do uczestnictwa w zajęciach organizowanych Balance Studio.
 2. Instruktorzy Balance Studio nie posiadają kompetencji i wiedzy medycznej, pozwalającej na dopuszczenie do zajęć w przypadku występowania kontuzji lub chorób przewlekłych.
 3. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach pole dance i aerial hoop.
 4. Balance Studio nie ubezpiecza Kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Podczas zajęć zabronione jest jedzenie i żucie gumy, co grozi zadławieniem.
 6. Na zajęcia obowiązuje strój:
  1. Krótkie spodenki/szorty (Pole Dance); długie leginsy (Aerial Hoop)
  2. Top z krótkim rękawem lub na ramiączkach / stanik sportowy
  3. Ćwiczenia nie wymagają obuwia sportowego, odbywają się boso lub w skarpetkach
  4. Nie należy ćwiczyć w bieliźnie odsłaniającej miejsca intymne, wykonanej z prześwitujących tkanin
  5. Na zajęcia pole dance obowiązuje zakaz noszenia biżuterii (pierścionków, bransoletek, zegarków)
 7. Na zajęcia nie mają wstępu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Kursant zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem. Po treningu należy wyczyścić po sobie używany sprzęt dostępnymi na sali środkami i odłożyć materac / matę / butelkę z płynem i ściereczkę na swoje miejsce. Pozostawianie sprzętu jak maty, kostki, obciążniki, rolki, piłki, hantle po zakończonych zajęciach w sposób niedbały jest niedopuszczalne.
 9. Kursant zobowiązuje się do dbania o higienę osobistą.
 10. Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno-obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.
 11. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu ćwiczeń bez pomocy i asekuracji instruktora. Jeśli przy wykonaniu danej ewolucji Kursant nie czuje się pewnie, powinien poczekać lub poprosić o pomoc instruktora.
 12. Instruktor zobowiązany jest poświęcać równą uwagę wszystkim Kursantom, chyba że Kursant wyraża chęć samodzielnej pracy.
 13. Rzeczy osobiste należy umieścić w szafce w szatni.
 14. W Balance Studio obowiązuje zasada wzajemnego zaufania. Rzeczy znalezione w studio, przechowywane są w wyznaczonym miejscu w recepcji i są możliwe do odbioru przez okres 3 miesięcy.